Nariadenia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 877/2019 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorbciu strát a rekapitalizáciu 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2033/2019 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č.1093/2010, (EÚ) č.575/2013, (EÚ) č.806/2014 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 23/2021 z 16. marca 2022 o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.