Delegované a vykonávacie nariadenia

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/81 z 19. decembra 2014, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/451 zo 16. decembra 2015, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a kritériá investičnej stratégie a pravidlá správy jednotného fondu na riešenie krízových situácií

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/747 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kritériá, ktoré sa týkajú výpočtu príspevkov ex ante, a okolnosti a podmienky, za ktorých môže byť platba mimoriadnych príspevkov ex post čiastočne alebo úplne odložená

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/778 z 2. februára 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ so zreteľom na okolnosti a podmienky, za ktorých sa platba mimoriadnych príspevkov ex post môže čiastočne alebo úplne odložiť, a o kritériách na určenie činností, služieb a operácií so zreteľom na zásadné funkcie a na určenie oblastí obchodnej činnosti a súvisiacich služieb so zreteľom na hlavné oblasti obchodnej činnosti

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/860 zo 4. februára 2016, ktorým sa bližšie určujú okolnosti, za ktorých je vylúčenie z uplatňovania právomocí odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu nevyhnutné podľa článku 44 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1075 z 23. marca 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje obsah plánov ozdravenia, plánov riešenia krízových situácií a plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, minimálne kritériá, ktoré príslušný orgán posúdi, pokiaľ ide o plány ozdravenia a plány ozdravenia na úrovni skupiny, podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny, požiadavky na nezávislých odhadcov, zmluvné uznanie právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať jeho konverziu, postupy oznamovania a obsah požiadaviek na oznamovanie, obsah oznámenia o pozastavení a prevádzkové fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1400 z 10. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce minimálne prvky plánu reorganizácie obchodnej činnosti a minimálny obsah správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1401 z 23. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa metodík a zásad vzťahujúcich sa na ocenenie záväzkov vyplývajúcich z derivátov

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1450 z 23. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa špecifikujú kritériá týkajúce sa metodiky stanovovania minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1712 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnuté v podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/911 z 9. júna 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formu a obsah opisu dohôd o finančnej podpore v rámci skupiny v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/962 zo 16. júna 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o jednotné formáty, vzory a vymedzenia na identifikáciu a predkladanie informácií príslušnými orgánmi a orgánmi pre riešenie krízových situácií Európskemu orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/867 zo 7. februára 2017 o triedach dohôd, ktoré majú byť chránené v rámci čiastočného prevodu majetku podľa článku 76 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2361 zo 14. septembra 2017 o konečnom systéme príspevkov na administratívne výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/344 zo 14. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodík oceňovania rozdielu v zaobchádzaní pri riešení krízovej situácie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/345 zo 14. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodiky odhadovania hodnoty aktív a záväzkov inštitúcií alebo subjektov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1624 z 23. októbra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaİ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1066

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1118 z 26. marca 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upresňuje metodika, ktorú majú orgány pre riešenie krízových situácií používať s cieľom odhadnúť požiadavku uvedenú v článku 104a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ a požiadavku na kombinovaný vankúš pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, na konsolidovanej úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ak skupina, ktorej krízová situácia sa rieši, nepodlieha požiadavkám uvedenej smernice

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1340 z 22. apríla 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa určuje obsah zmluvných podmienok o uznávaní právomoci prerušiť proces riešenia krízovej situácie proces riešenia krízovej situácie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/763 z 23. apríla 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o podávanie správ na účely dohľadu a zverejňovanie informácií o minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1527 z 31. mája 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zmluvného uznania právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať konverziu

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1751 z 1. októbra 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o jednotné formáty a vzory oznámení o konštatovaní neuskutočniteľnosti zahrnutia zmluvného uznania právomocí odpísať a vykonať konverziu

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/662 z 20. januára 2023, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/63, pokiaľ ide o metodiku výpočtu záväzkov vyplývajúcich z derivátov

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/827 z 11. októbra 2022, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o predchádzajúce povolenie na zníženie vlastných zdrojov a požiadavky týkajúce sa nástrojov oprávnených záväzkov

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.