Právne predpisy Európskej únie

Smernice
Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená. Smernicou sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva na ich vnútroštátne orgány.

Nariadenia
Nariadenie je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo svojej celistvosti v celej EÚ.

Delegované a vykonávacie nariadenia
Tieto akty nie sú prijímané Európskym parlamentom a Radou na základe riadneho, resp. mimoriadneho legislatívneho postupu, ale sú navrhované a prijímané Komisiou vo forme nariadení. Osobitnou podskupinu sú regulačné a vykonávacie technické predpisy, ktoré sú navrhované Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a prijímané Európskou komisiou vo forme nariadení.

Ostatné

  • Rozhodnutie je právny akt záväzný v celom rozsahu, ale iba pre toho, komu je adresovaný (napr. členskému štátu alebo spoločnosti).
  • Odporúčanie nie je právne záväzné. Odporúčanie umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke a navrhnúť opatrenia bez toho, aby uložili právne povinnosti tým, ktorým je určené.
  • Stanovisko nie je právne záväzné. Predstavuje pre inštitúcie EÚ nástroj na vyjadrovanie nezáväzných postojov – t. j. bez právnych následkov pre jeho adresátov. Stanoviská môžu vydávať všetky inštitúcie EÚ, pričom stanoviská Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k pripravovaným právnym predpisom odrážajú osobitné regionálne, ekonomické alebo sociálne postoje.
  • Medzinárodné zmluvy predstavujú právne akty upravené v Ústave SR, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak ustanovuje zákon.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.