Usmernenia EBA, metodické usmernenia a odporúčania Rady

Metodické usmernenia a odporúčania pre oblasť riešenia krízových situácií, ktoré vydáva EBA alebo Rada pre riešenie krízových situácií.

Usmernenia EBA

UsmernenieDátum zverejnenia EBADátum
oznámenia implementácie
Spôsob implementácie
EBA/GL/2014/09
Usmernenia k typom testov, preskúmaní alebo činností, ktoré môžu viesť k podporným opatreniam podľa článku 32 ods. 4 písm. d) bodu iii) smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk
22.09.201426.11.2014Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2014/11
Usmernenia týkajúce sa špecifikácie opatrení na obmedzenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízových situácií a okolností, za ktorých sa môže uplatniť každé opatrenie podľa smernice 2014/59/EÚ
19.12.201410.03.2015Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/05
Usmernenia týkajúce sa konštatovania toho, kedy by likvidácia aktív alebo záväzkov na základe bežného konkurzného konania mohla mať nepriaznivý vplyv na jeden alebo viaceré finančné trhy, v súlade článkom 42 ods. 14 smernice 2014/59/EÚ
07.08.201514.09.2015Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/04
Usmernenia týkajúce sa faktických okolností predstavujúcich podstatnú hrozbu pre finančnú stabilitu a prvkov súvisiacich
s účinnosťou nástroja odpredaja obchodnej činnosti podľa článku 39 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ
07.08.201514.09.2015Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/06
Usmernenia týkajúce sa minimálneho zoznamu služieb alebo zariadení, ktoré sú potrebné na to, aby sa príjemcovi umožnilo vykonávať obchodnú činnosť, ktorá sa na neho previedla, v súlade s článkom 65 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ
06.08.201514.09.2015Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/07
Usmernenie týkajúce sa výkladu rôznych okolností, za ktorých sa inštitúcia považuje za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ
06.08.201514.09.2015Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/16
Usmernenia o uplatňovaní zjednodušených povinností podľa článku 4 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ
16.10.201517.12.2015Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/17
Usmernenia určujúce podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny podľa článku 23 smernice 2014/59/EÚ

08.12.201502.02.2016Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2015/21
Usmernenia týkajúce sa minimálnych kritérií, ktoré majú byť splnené v pláne reorganizácie obchodnej činnosti
19.05.201615.06.2016Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2016/03
Usmernenia o koeficiente konverzie dlhu na vlastné imanie pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov
19.07.201609.09.2016Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2017/03
Usmernenia o koeficiente konverzie dlhu na vlastné imanie pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov
11.07.201717.08.2017Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2017/04
Usmernenia k zaobchádzaniu s akcionármi pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov alebo odpísaní a konverzii
kapitálových nástrojov
11.07.201717.08.2017Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2017/02
Usmernenia o vzájomnom prepojení medzi poradím odpisovania a konverzie v BRRD a CRR/CRD
11.07.201717.08.2017Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2022/01
Usmernenia o zlepšení riešiteľnosti krízových situácií pre inštitúcie a orgány pre riešenie krízových situácií
13.01.202215.06.2022Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady
EBA/GL/2022/11
Usmernenia o prevoditeľnosti na doplnenie posúdenia riešiteľnosti stratégií prevodu
26.09.2022Zverejnenie dátumu
oznámenia
implementácie a linku
na usmernenie EBA na
webovom sídle Rady

Metodické usmernenia Rady

Metodické usmernenie Rady z 12. novembra 2015 č. 1/2015 k výpočtu ročných príspevkov do Národného fondu pre riešenie krízových situácií na rok 2015

Odporúčania Rady

Rada pre riešenie krízových situácií zatiaľ nevydala žiadne odporúčanie.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.