Rezolučný fond

Účtovné závierky Národného fondu pre riešenie krízových situácií

2022202120202019201820172016

Úverové inštitúcie a obchodníci s cennými papiermi majú povinnosť zúčastňovať sa na riešení krízových situácií platením peňažných príspevkov, ktoré môže rezolučná rada použiť na financovanie opatrení na riešenie krízových situácií. Z tohto dôvodu bol založený rezolučný fond ako jeden zo základných elementov mechanizmu riešenia krízových situácií.

Hlavnou úlohou rezolučného fondu je financovanie nákladov, ktoré vznikli pri uplatňovaní nástrojov riešenia krízových situácií.

Za týmto účelom rezolučný fond predovšetkým:

  • zabezpečuje aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorá je v procese rezolúcie, jej dcérskych spoločností, preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív;
  • poskytuje úver vybranej inštitúcií, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív;
  • realizuje nákup aktív inštitúcie, ktorá je v procese rezolúcie;
  • poskytuje finančné prostriedky preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív;
  • zrealizuje vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom za situácie, keď znášajú riešením krízovej situácie väčšiu stratu ako stratu, ktorú by znášali v rámci uspokojovania pohľadávok v konkurznom konaní;
  • poskytuje finančné prostriedky vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie záväzkov určitých veriteľov, ak sa uplatňuje opatrenie kapitalizácie a Rada sa rozhodne určitých veriteľov z nástroja kapitalizácie vylúčiť.

Finančné prostriedky v rezolučnom fonde sa zároveň môžu použiť na dobrovoľné požičiavanie iným rezolučným fondom v členských štátoch EÚ alebo na splátky úverov a nákladov, ktoré sú spojené s úvermi prijatými národným fondom od rezolučných fondov iných členských štátov EÚ.

Rezolučné fondy v rámci jednotného rezolučného mechanizmu kopírujú štruktúru rezolučných orgánov. To znamená, že v SR bol zriadený národný rezolučný fond. Zároveň od roku 2016 funguje Jednotný rezolučný fond, spravovaný Jednotnou rezolučnou radou so sídlom v Bruseli, ktorý je zodpovedný za správu finančných prostriedkov všetkých úverových inštitúcií. Prevodom príspevkov získaných na vnútroštátnej úrovni do Jednotného rezolučného fondu je upravený v medzinárodnej zmluve: Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. 

Správu Národného rezolučného fondu v podmienkach SR zabezpečuje Fond ochrany vkladov. Peňažné prostriedky národného rezolučného fondu sa evidujú oddelene od iných prostriedkov a majetku Fondu ochrany vkladov a sú uložené na osobitnom účte v NBS.

Rezolučný fond tvoria príspevky úverových inštitúcií a obchodníkov s cennými papiermi, pričom cieľová suma pre rezolučný fond predstavuje 1% krytých vkladov. Príspevky jednotlivých inštitúcií do rezolučného fondu sa vypočítavajú na základe metodiky stanovenej v delegovaných a implementačných nariadeniach Komisie, pričom do úvahy sa okrem veľkosti inštitúcie berie aj jej rizikový profil. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.