Základné dokumenty

Základnými dokumentami pre činnosť Rady v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) Zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sú štatút a rokovací poriadok Rady.


Štatút Rady pre riešenie krízových situácií

Štatút Rady upravuje otázky týkajúce sa zriadenia a zloženia Rady, vrátane jej sídla. Uvedený dokument zároveň bližšie špecifikuje oblasti pôsobnosti Rady, povinnosť mlčanlivosti členov Rady ako aj úpravu vzájomnej spolupráce medzi Radou, Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.


Rokovací poriadok Rady pre riešenie krízových situácií

Rokovací poriadok Rady upravuje otázky rokovania Rady, predovšetkým pravidlá účasti na rokovaní Rady či spôsobu rozhodovania a prijímania rozhodnutí Radou. Za účelom transparentnosti dokument zároveň ustanovuje pravidlá vyhotovovania záznamu z rokovania ako aj spôsob zverejňovania informácií o rokovaniach.   

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.