Povinne zverejňované informácie

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o prístupe k informáciám“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Podľa § 3 ods. 1 sú to informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám Rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Rada“) povinne zverejňuje nasledovné informácie:


a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Rada je zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riešení krízových situácií“) ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši krízové situácie vybraných inštitúcií.

Rada má desať členov. Za Radu navonok koná predseda rady alebo ním poverený člen Rady. Rokovanie a rozhodovanie Rady podľa § 6 zákona je podrobne upravené v Rokovacom poriadku Rady.

Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí Rady zabezpečujú zamestnanci oddelenia riešenia krízových situácií odboru regulácie Národnej banky Slovenska nezávisle na vykonávaní ostatných úloh Národnej banky Slovenska. Zamestnanci oddelenia sa nepodieľajú na výkone dohľadu nad vybranými inštitúciami vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti Rady.

Pôsobnosť a právomoci Rady sú uvedené v Čl. 2, 4 a 5 Štatútu Rady.


b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Príslušné miesto na podávanie alebo zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

Rada pre riešenie krízových situácií
ul. Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Podateľňa (v ústredí NBS):
pondelok – štvrtok: 8.00 h – 16.00 h
piatok: 8.00 h – 14.45 h

Žiadosti o informácie možno posielať ajprostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@rezolucnarada.sk
Žiadosť podaná písomnou alebo  elektronickou poštou, musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 14 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti prvostupňovému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií možno podať rade písomne náležite odôvodnené odvolanie prostredníctvom poštového podniku alebo osobným doručením do podateľne (v ústredí NBS).


d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o prístupe k informáciám je osem pracovných dní od jej prijatia radou alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Túto lehotu možno zo závažných dôvodov predĺžiť najviac o ďalších osem pracovných dní. Postup rady pri vybavovaní týchto žiadostí, vydaní rozhodnutia, opravných prostriedkoch a úhrade nákladov stanovujú § 18, § 19 a § 21 zákona o prístupe k informáciám a súvisiace ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. O odvolaní proti vyjadreniu rozhodnutia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám rozhoduje predseda Rady.

Rozhodnutie o žiadostiach o sprístupnenie informácií podľa zákona o prístupe k informáciám sa žiadateľovi doručuje podľa možností spôsobom, ktorý uviedol v žiadosti.


e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Okrem konania podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám rada vedie konania a vydáva rozhodnutia podľa zákona č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií a zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“).

Tieto zákony tiež ustanovujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Rade.

Do týchto zákonov možno nahliadnuť na internetovej stránke Rady. Záujemcovia sa tu môžu oboznámiť aj s prehľadom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydala Národná banka Slovenska na vykonanie ustanovení uvedených zákonov a ktoré upravujú niektoré podrobnosti o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Rade. Môžu sa tu oboznámiť aj s prehľadom vnútorných právnych noriem Rady.

Rada je povinným subjektom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám s nasledovnými obmedzeniami. Na základe  § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona o slobodnom prístupe k informáciám Rada ako povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo sa informácia týka výkonu dohľadu Radou podľa zákona o riešení krízových situácií a zákona o dohľade okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku dohľadu, ak jej sprístupnenie nezakazujú tieto alebo iné osobitné predpisy.

Zákon o riešení krízových situácií ako osobitný zákon v § 7 ods. 3 stanovuje, že ak informácia (na tento účel požadovaná v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám) súvisí s výkonom pôsobnosti rady nad vybranými inštitúciami alebo ich činnosťou, Rada (resp. iná osoba, ktorej ju v rámci súčinnosti podľa ustanovenia tohto paragrafu Rada poskytla) ju nesprístupní resp. neposkytne. Rovnako orgány a osoby (aj zamestnanci oddelenia riešenia krízových situácií Národnej banky Slovenska), ktorým Rada sprístupnila alebo poskytla informácie, sú povinné tieto informácie utajovať, chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou, odcudzením a zachovávať o nich mlčanlivosť. 


f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.

Informácie zverejňované povinne podľa § 5a zákona o prístupe k informáciám:
V prípade, ak dôjde k uzavretiu alebo vystaveniu zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Rada ich zverejní na svojom webovom sídle.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.