Právne predpisy Európskej únie

Odvolávky na právo EÚ ako aj súvisiace medzinárodné zmluvy, ktoré sa dotýkajú problematiky riešenia krízových situácií.

Právo EÚ

 • Nariadenia
  Nariadenie je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo svojej celistvosti v celej EÚ.
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
 • Delegované a vykonávacie nariadenia
  Tieto akty nie sú prijímané Európskym parlamentom a Radou na základe riadneho, resp. mimoriadneho legislatívneho postupu, ale sú navrhované a prijímané Komisiou vo forme nariadení. Osobitnou podskupinu sú regulačné a vykonávacie technické predpisy, ktoré sú navrhované Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a prijímané Európskou komisiou vo forme nariadení.

Vykonávacie predpisy k BRRD a SRMR 19.11.2018.pdf [.pdf, 346.4 kB]

 • Smernice
  Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená. Smernicou sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva na ich vnútroštátne orgány.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (BRRD)

Novely smernice BRRD

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania

 • Rozhodnutia
  Rozhodnutie je právny akt záväzný v celom rozsahu, ale iba pre toho, komu je adresovaný (napr. členskému štátu alebo spoločnosti).
 • Odporúčania
  Odporúčanie nie je právne záväzné. Odporúčanie umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke a navrhnúť opatrenia bez toho, aby uložili právne povinnosti tým, ktorým je určené.
 • Stanoviská
  Stanovisko nie je právne záväzné. Predstavuje pre inštitúcie EÚ nástroj na vyjadrovanie nezáväzných postojov - t. j. bez právnych následkov pre jeho adresátov. Stanoviská môžu vydávať všetky inštitúcie EÚ, pričom stanoviská Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k pripravovaným právnym predpisom odrážajú osobitné regionálne, ekonomické alebo sociálne postoje.

 

Súvisiace medzinárodné zmluvy

Predstavujú právne akty upravené v Ústave SR, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak ustanovuje zákon.
Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií [.pdf, 2460.9 kB]