Zoznam inštitúcií

Banky so sídlom na území SR

 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Poštová banka, a. s.
 • Prima banka Slovensko, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Obchodníci s cennými papiermi s povolením podľa zákona č. 566/2001 Z.z.

Názov obchodníka s cennými papiermi

Právoplatnosť rozhodnutia NBS o zúžení licencie

Fio o.c.p., a.s.

9.12.2015

SALVE INVESTMENTS, o.c.p.

24.6.2015

Across Wealth Management, o.c.p.

30.3.2015

Sympatia Financie, o.c.p.

23.3.2015

* Podľa § 1 ods. 3 písm. a) zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (ďalej len „ZoRKS") v spojení s § 54 ods. 11 zákona o cenných papieroch (ďalej len „ZoCP"), do osobnej pôsobnosti ZoRKS spadajú obchodníci s cennými papiermi (ďalej len „OCP"), ktorí musia mať minimálne základné imanie 730 000 € z dôvodu, že sú oprávnení poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. c) (obchodovanie na vlastný účet) alebo písm. f) ZoCP (upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku). Pri zúžení licencie podľa § 6 ods. 1 písm. c) a f) ZoCP prestávajú OCP spadať do osobnej pôsobnosti ZoRKS. Podľa čl. 12(2) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (OJ L 11, 17)  tým nie je dotknutá ich povinnosť zaplatiť príspevok do rezolučného fondu za rok, v ktorom došlo k zúženiu licencie.

Výklad čl. 12(2).pdf [.pdf, 179.2 kB]